Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:
http://pompy.pusku.com/sklep/pl/info/regulamin-sklepu-dostudninet
Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: Regulamin pdf
Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO doStudni.net
 
1.              POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.              RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
3.              WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4.              WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5.              WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
6.              SPOSOBY  PŁATNOŚCI
7.              SPOSOBY DOSTAWY
8.              WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
9.              TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10.           PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
11.           INFORMACJE DODATKOWE
12.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Załączniki:
1.             Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
1.        Postanowienia Ogólne
1.1.         Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym doStudni.net prowadzony jest przez .... z siedzibą w ..... ; NIP: .... ; REGON: .... ; adres poczty elektronicznej: .... , numer telefonu: +48 ..... (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2.         Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3.         Definicje:
1.3.1.         DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2.         FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3.         FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4.         KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5.         KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6.         KONTO -  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7.         NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie internetowym.
1.3.8.         PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9.         REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.3.10.     SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.hypo.com.pl
1.3.11.     SPRZEDAWCA - firma ..... z siedzibą w ...... ; NIP: ..... ; REGON: ..... ; adres poczty elektronicznej: ..... , numer telefonu: +48 ....... (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.3.12.     USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
1.3.13.     USŁUGODAWCA – firma ....... z siedzibą w ...... ; NIP: ..... ; REGON: ...... ; adres poczty elektronicznej: ....... , numer telefonu: +48 ....... (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.3.14.     ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2.       Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
2.1.         Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1.1.         Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
2.1.2.         Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.1.3.         Przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
3.       Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1.         Odpłatność:
3.1.1.         Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2.         Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1.         Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2.         Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3.         Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3.         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1.         Komputer z dostępem do Internetu.
3.3.2.         Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3.         Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej.
3.3.4.         Zalecana rozdzielczość monitora: 800x600 lub wyższa.
3.3.5.         Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript oraz Flash.
3.4.         Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5.         Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6.         Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4.       Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
4.1.         Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
4.1.1.         W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: http://hypo.com.pl/konto/rejestracja
4.1.1.1.         Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane do wysyłki jeżeli są inne niż wymienione wcześniej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).
4.1.2.         Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
4.1.3.         Następnie należy kliknąć pole „Załóż konto” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
4.2.         Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.1.         Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego
4.2.2.         Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu i jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
4.2.2.1.         Klient ma na tym etapie także możliwość określenia ilości Produktu.
4.2.3.         W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której:
4.2.3.1.         Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.
4.2.4.         Następnie należy kliknąć pole „Finalizuj zamówienie”, Klient, może dokonać zakupu bez wcześniejszej rejestracji konta w sklepie internetowym.
4.2.5.         Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której należy wprowadzić swoje dane, dane do wysyłki i dane kontaktowe. Można również tutaj podać dodatkowe informacje dotyczące zamówienia (np. dane do faktury). Należy tu również wybrać sposób dostawy Produktu oraz określić sposób płatności. Należy zaznaczyć poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
4.2.6.         Następnie należy kliknąć przycisk „Zamów”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.6.1.         Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
4.3.         Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
4.4.1.         Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w dolnym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.
4.4.2.         Następnie należy kliknąć pole „Zapisz”, w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
5.       Warunki zawierania umowy sprzedaży
5.1.         Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5.2.         Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
5.3.         Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.4.         Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień
5.4.1.         Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.
5.4.2.         Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
5.4.2.1.         Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.4.2.2.         Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
5.4.2.3.         Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
5.4.3.         Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.5.         Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email
5.5.1.         Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy .......
5.5.2.         Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).
5.5.2.1.         W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
5.5.3.         Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia  zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.6.         Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu
5.6.1.         Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od godz. ...... do godz. ..... pod numerem telefonu +48 ........ (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
5.6.2.         Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).
5.6.2.1.         W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.
5.6.3.         Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia  zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.7.         Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą, które będą dołączane do przesyłek.
6.       Sposoby płatności
6.1.         Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1.         Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
6.1.2.         Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6.1.2.1.         Bank: .......
6.1.2.2.         Numer rachunku: .........
7.       Sposoby dostawy
7.1.         Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
7.1.1.         Paczka kurierska wskazanej w zamówieniu firmy spedycyjnej
7.1.2.         Paczka kurierska pobraniowa wskazanej w zamówieniu firmy spedycyjnej
7.1.3.         Odbiór osobisty w siedzibie nie jest możliwy bez wcześniejszego uzgodnienia ze sprzedawcą .
7.1.3.1 Sprzedawca zastrzega sobie ewentualność braku możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
7.2.         Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ........ celem uzgodnienia szczegółów).
7.3.         Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
7.4.         Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
7.4.1.         Czas kompletowania Produktu wynosi średnio 2 dni roboczych, może on ulec wydłużeniu, uzależnione jest to od dostępności produktu u producenta lub importera.
7.4.1.1.         W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania produktów.
7.4.1.2.         W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.2.         Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
7.4.2.1.         Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 Dni roboczych.
7.5.         Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
7.6.         Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
8.       Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
8.1.         Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
8.1.1.         Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym).
8.1.2.         Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ....... lub też pisemnie na adres: .......... .
8.1.3.         Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
8.1.4.         Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
8.1.5.         Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
8.2.         Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
9.       Tryb postępowania reklamacyjnego
9.1.         Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
9.1.1.         Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego  z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.1.2.         Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy ........ lub pisemnie na adres: ......
9.1.3.         Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ..........
9.1.4.         Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób (nr telefonu, adres e-mail)
9.1.5.         W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9.2.         Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:
9.2.1.         Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy ........
9.2.2.         Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.2.3.         Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
9.2.4.         Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
10.    Prawo odstąpienia od umowy
10.1.      Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres elektroniczny: ........ lub adres: .........
10.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.
10.3.      W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
10.4.      Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
10.5.      Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
10.6.      Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
10.7.      Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
10.8.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
10.8.1.     świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.6,
10.8.2.     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
10.8.3.     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
10.8.4.     świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
10.8.5.     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
10.8.6.     dostarczania prasy,
10.8.7.     usług w zakresie gier hazardowych.
11.    Informacje dodatkowe
11.1.      Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
11.1.1.     W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” w pkt. 4.2.6. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Aktualizuj/Zmień” przy danej pozycji w podsumowaniu Zamówienia (np. „Zmień dane kontaktowe”).
11.1.2.     Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres mailowy ........ lub też telefoniczne od numerem telefonu +48 .....
11.1.3.     Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
11.2.      Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
11.2.1.     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
11.2.2.     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:
11.2.2.1.     przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
11.2.2.2.     przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
11.2.3.     Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
12.    Postanowienia końcowe
12.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.1.1.     Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
12.2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.3.      Rozstrzyganie sporów:
12.3.1.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
12.3.2.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 
Załącznik:
1. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny na stronie: www.pompy.pusku.com/sklep/Odstapienie.pdf

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do soboty 8:00-18:00

Telefon:0-799-771-639

Skontaktuj się z naszą infolinią